Privacybeleid

Privacybeleid Elektronische persoonlijke informatie ("Privacybeleid")

Deze website is eigendom van Cardinal Health, Inc.

Ons Privacybeleid beoogt informatie te geven over onze activiteiten op het gebied van gegevensbescherming en is alleen van toepassing op het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens die u via deze website ter beschikking stelt. Wij adviseren om de volledige tekst van dit Privacybeleid te lezen voordat u gebruik maakt van deze website of gegevens naar deze website stuurt.

Op deze website bedoelen we met ?Persoonlijke informatie" alle gegevens over een bepaalde persoon of een persoon wiens identiteit kan worden achterhaald of vastgesteld op basis van deze informatie. Soms kan hiertoe ?Gevoelige persoonlijke informatie? behoren, zoals persoonlijke gegevens die wijzen op raciale of etnische achtergrond, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van vakorganisaties, criminele activiteiten of informatie over gezondheid, in de betekenis of interpretatie die de toepasselijke wetten over databescherming daaraan hechten. Cardinal Health behoudt zich het recht voor om op elke wijze die haar dienstig voorkomt gebruik te maken van de via deze website verzamelde gegevens op basis waarvan de identiteit van een persoon niet kan worden vastgesteld.

Deze website verzamelt op actieve wijze gegevens door u specifieke vragen te stellen en door het u mogelijk te maken om direct met ons te communiceren via email en/of invulformulieren. Sommige gegevens die u verstrekt kunnen Persoonlijke informatie bevatten (bijv. naam, adres, telefoonnummer of emailadres).

Afhankelijk van het onderwerp kan het verzamelen van Persoonlijke informatie door Cardinal Health op verschillende doelen gericht zijn. Wij kunnen gebruikmaken van Persoonlijke informatie om met u te communiceren over een bestelling of aankoop, uw rekening of een wedstrijd waaraan u deelneemt. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om antwoord te geven op vragen die u ons via onze klantendienst stelt. Wij kunnen gebruikmaken van conclusies uit onderzoek en gegevens van onze klantendienst om onze prestaties te verbeteren. Wanneer u een persoonlijk profiel aanlegt of online uw CV vermeldt, kunnen wij met u communiceren over specifieke functies, functiemogelijkheden of informatie over werken bij Cardinal Health. Wij kunnen ook met u communiceren over onze merken en producten en over bepaalde gebeurtenissen en promoties, waaronder aanbiedingen van andere leveranciers, wanneer u erin heeft toegestemd zulke berichten van ons te ontvangen. Wij doen dit steeds in overeenstemming met de voorkeuren die u heeft aangegeven, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van uw emailadres. In andere gevallen, waarin om Persoonlijke informatie wordt gevraagd en die niet omschreven staan in deze Privacyverklaring, wordt u geïnformeerd over het doel waarvoor deze gegevens worden gevraagd en over welke informatie u zelf kunt besluiten.

Wanneer u surft over deze website, kan op passieve wijze informatie worden verzameld door gebruikmaking van verschillende werkwijzen en middelen. Deze website kan Internet Protocol (IP) adressen verzamelen. Een IP adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegekend door uw Internet service provider om het mogelijk te maken contact te leggen met het internet. Wij gebruiken IP adressen om trends en de wijze van gebruik van de website te analyseren en op brede schaal demografische gegevens te verzamelen voor beheer en verbetering van de website.

Een "cookie" is een stukje informatie dat wordt geregistreerd op de harde schijf van de gebruiker en gegevens bevat over de gebruiker. Cookies ?helpen? de website om informatie over u en uw voorkeuren tevoorschijn te halen.
"Sessie"-cookies zijn tijdelijke stukjes informatie die worden gewist wanneer u het browservenster verlaat of de computer afzet. Sessie-cookies worden gebruikt om het surfen over de website te vergemakkelijken en statistische gegevens te verzamelen.

Sommige pagina?s op deze website leggen cookies vast. U kunt uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als er een cookie binnenkomt, zodat u zelf kunt beslissen of u daarmee akkoord gaat. U kunt uw browser ook zo instellen, dat alle cookies geweigerd worden. Als u dat echter doet, kan het zijn dat sommige onderdelen van de website niet functioneren.

Als u bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer 6 gebruikt, kunt u kiezen uit 6 verschillende cookie-instellingen: Blokkeer alle cookies; Hoog; Midden hoog; Midden; Laag; Accepteer alle cookies. Voor elk van deze instellingen kunt u kiezen of u cookies accepteert of weigert, een waarschuwing wilt krijgen voor cookies van de eigenaar van de website of van derden en wel of niet akkoord gaat met alle sessie-cookies. U kunt hiervoor naar het submenu ?cookies? gaan via Internetopties / Privacy / Geavanceerd.

"Surfgegevens" ("log files" en "server logs") worden gebruikt voor de systeemaansturing, om de inhoud van de website te verbeteren, voor marktonderzoek en om gegevens uit te wisselen met de bezoekers van de website. Deze website maakt gebruik van surfgegevens.

Cardinal Health is een wereldwijd opererende organisatie met grensoverschrijdende geregistreerde werkmaatschappijen, zakelijke activiteiten, beheersstructuren en technische systemen. Om die reden kan het zijn dat wij uw Persoonlijke informatie overdragen aan andere werkmaatschappijen van Cardinal Health overal ter wereld welke u een lager niveau van gegevensbescherming bieden dan waarop u recht heeft op grond van de wetten van uw land van inwoning. Onze dochterondernemingen zijn echter verplicht om uw gegevens te behandelen in overeenstemming met het hier vermelde Privacybeleid. Daarnaast kunnen wij uw Persoonlijke informatie beschikbaar stellen aan derden, inclusief partijen die in andere landen gevestigd zijn, echter alleen (i) aan contractanten die wij inzetten voor onze activiteiten (bijvoorbeeld uitvoeringswerkzaamheden, technische ondersteuning, leveringdiensten en financiële instellingen), in welk geval wij van deze derde partijen verlangen dat zij zullen handelen in overeenstemming met het hier vermelde privacybeleid; (ii) in verband met de verkoop, toekenning of andere overdracht van activiteiten welke op deze website aan de orde komen en waarop de gegevens betrekking hebben, in welk geval wij van de betreffende koper verlangen om op geëigende wijze met deze gegevens om te gaan; of (iii) zoals verlangd op grond van toepasselijk recht, gerechtelijke vonnissen of overheidsbepalingen of om Cardinal Health in staat te stellen haar wettelijke rechten uit te oefenen of deze te verdedigen.

Cardinal Health stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat ons ter beschikking gestelde Persoonlijke informatie accuraat, actueel en volledig is met het oog op de doeleinden waarvoor wij die informatie gebruiken. U kunt contact met ons opnemen (zie hieronder) om toegang te krijgen tot uw Persoonlijke informatie of deze te corrigeren of aan te vullen. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs binnen ons vermogen ligt om de Persoonlijke informatie die u eerder via deze website aan ons heeft gestuurd aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen.

Wij bewaren uw Persoonlijke informatie gedurende een redelijke termijn, (waarbij wij het doel waarvoor de gegevens werden verzameld in acht houden) en wij zullen de gegevens in ons bezit minstens na elke zes of twaalf maanden bezien om ervoor te zorgen dat wij geen persoonlijke informatie in bezit houden die niet langer nodig is.

Op dit moment zijn de voornaamste opslagplaatsen waar Cardinal Health Persoonlijke informatie bewaart gelegen in Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en in andere vestigingen  waar computer en/of off-site opslagfaciliteiten voor cardinalhealth.com zijn gevestigd.

Wij doen alles wat redelijk in ons vermogen ligt om uw Persoonlijke informatie te beschermen wanneer u uw gegevens vanaf uw computer verstuurt naar onze website en om deze gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. U dient er echter rekening mee te houden dat geen enkele internetverbinding 100% zekerheid biedt of zonder fouten functioneert. In het bijzonder geldt dat e-mail naar of vanaf deze website geen volledige zekerheid biedt: u moet daarom extra opletten bij het versturen van informatie via e-mail. Daarnaast geldt dat u zelf verantwoordelijk bent wanneer u wachtwoorden, identificatiegegevens of andere speciale toegangsgegevens op deze website gebruikt.

Deze website bevat links of verwijzingen naar andere websites. Houd er rekening mee dat wij geen zeggenschap hebben over andere websites en dat het hier vermelde Privacybeleid niet van toepassing is op die websites. Wij dringen er bij onze gebruikers op aan dat zij bij verlaten van onze website kennis nemen van het privacybeleid van alle websites die Persoonlijke informatie verzamelen.

Over het algemeen beschikken onze gebruikers, op plaatsen waar wij om gegevens vragen, over de mogelijkheid om ervoor te kiezen dat hun gegevens niet worden gebruikt (?opt-out?) voor doeleinden die geen betrekking hebben op deze website.

In geval van direct marketing vraagt Cardinal Health haar gebruikers toestemming voordat zij voor dat doel Persoonlijke informatie verwerkt.
Gebruikers die niet langer onze nieuwsbrief of promotiemateriaal van onze partners willen ontvangen kunnen deze voor het vervolg weigeren door te verzoeken om stopzetten (?unsubscribe?) in de onderwerpregel van de e-mail.

Door gebruik te maken van deze website geeft u te kennen in te stemmen met het hier vermelde Privacybeleid. Wanneer u informatie via deze website verstuurt, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van die informatie in overeenstemming met het hier vermelde Privacybeleid.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Wij zullen niet bewust gegevens verzamelen van bezoekers aan onze website die onder deze leeftijdsgrens vallen.

Uw gebruik van deze website is onderworpen aan onze Legal Notices (Juridische bepalingen) inclusief de algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website.

Als u vragen, commentaar of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid of over de wijze van informatiebeheer op deze website, kunt u ons op een van de volgende manieren bereiken:

Cardinal Health
Attn: Legal Dept
7000 Cardinal Place
Dublin, Ohio 43017
Verenigde Staten van Amerika

privacy@cardinalhealth.com

Voor andere vragen: zie de sectie Contact.

Cardinal Health zal uw opmerkingen met betrekking tot verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw Persoonlijke informatie terdege onderzoeken. Wanneer uw opmerkingen gerechtvaardigd zijn, zullen wij alles doen wat redelijk in ons vermogen ligt om de betreffende kwestie op te lossen. Wanneer Cardinal Health niet in staat is om op bevredigende wijze tegemoet te komen aan uw opmerkingen, zullen wij u de gegevens toezenden van de instanties voor gegevensbescherming in het land waar u woonachtig bent.

Dit Privacybeleid kan wijziging ondergaan: het gebruik van informatie die wij thans verzamelen is onderworpen aan het privacybeleid dat van kracht is op het moment dat wij daarvan gebruik maken. Elke actualisering van dit Privacybeleid wordt hier vermeld. Controleer dit regelmatig, vooral wanneer u Persoonlijke informatie verstuurt.

Dit Privacybeleid werd voor de laatste maal gewijzigd in november 2007.