Integritetspolicy

Integritetspolicy för elektroniska personuppgifter (“Integritetspolicy”)

Denna webbplats ägs av Cardinal Health, Inc.

Denna Integritetspolicy är framtagen för att berätta för dig om våra rutiner för dataskydd och är bara tillämplig för insamling, användning och yppande av personuppgifter som du lämnar via den här webbplatsen. Försäkra dig om att läsa denna Integritetspolicy i dess helhet innan du lämnar uppgifter till denna webbplats.

På denna webbplats menar vi med “Personuppgifter” information om en identifierad person eller en person vars identitet kan antydas eller bestämmas genom sådana uppgifter. Detta kan undantagsvis inkludera “Känsliga Personuppgifter” t.ex. Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politisk uppfattning, religiös eller filosofisk tro, medlemskap i fackförbund, kriminell aktivitet eller uppgifter om hälsa, så som uttrycket "Känsliga Personuppgifter" förstås och tolkas enligt tillämplig lag för dataskydd. Cardinal Health förbehåller sig rätten att använda insamlad data, från vilken en persons identitet inte kan bestämmas och införskaffad från denna webbplats, på sätt som man anser lämpligt.

Denna webbplats samlar aktivt in information både genom att ställa specifika frågor till dig och genom att tillåta dig att kommunicera direkt med oss via e-post och/eller formulär för återkoppling. En del av informationen som du lämnar kan vara Personuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress).

Syftena till att Cardinal Health samlar in Personuppgifter varierar beroende på sammanhanget.   Det kan hända att vi använder Personuppgifter för att kommunicera med dig om en order eller köp, ditt konto eller ett svar du lagt in.  Vi kan komma att använda dina uppgifter för att bemöta din efterfrågan på kundservice.  Vi kan komma att använda kommentarer från undersökningar och kundservice och förfrågningar om att förbättra vår verksamhet.   Om du skapar en personlig profil eller skickar din meritförteckning online kan vi komma att kommunicera med dig om specifika jobb, jobbmöjligheter eller information om anställning vid Cardinal Health. Vi kan också komma att kommunicera med dig om märken och produkter såväl som händelser och andra reklamansträngningar, inklusive erbjudanden om gemensamt märke, om du har samtyckt till att få sådan information, och vi kommer att göra det på ett sätt som är förenligt med alla önskemål om kommunikation som du indikerat för oss, till exempel genom att lämna din e-mailadress. I andra exempel som inte beskrivs i denna integritetsförklaring, där Personuppgifter efterfrågas, kommer du att informeras om syftet till att de samlas in och vilken information som är frivillig.

Då du navigerar genom en webbplats kan viss information samlas in passivt genom användning av olika teknologier och medel. Denna webbplats kan komma att samla in IP-adresser. En IP-adress är ett nummer som genom din tillhandahållare av Internetservice tillhör din dator så att du får tillgång till Internet. Vi använder IP-adresser för att analysera trender, spåra användares rörelser och för att inhämta bred demografisk information att användas i samlad form för att administrera och/eller förbättra webbplatsen.

En “cookie” är en uppgift som lagras i användarens hårddisk och som innehåller information om användaren. Cookies hjälper webbplatsen att komma ihåg information om dig och dina önskemål.
“Session”-cookies är tillfälliga uppgifter som raderas så snart du lämnar webbläsarfönstret eller på annat sätt stänger av din dator. Session-cookies används för att förbättra navigering på webbplatser och för att samla in fullständig statistisk information.

Vissa sidor på denna webbplats sätter ut cookies. Du kan ställa in din webbläsare att avisera innan du erhåller en cookie och därigenom ge dig en chans att bestämma om du ska acceptera den. Du kan också ställa in din webbläsare så att den stänger ute vissa eller alla cookies. Om du gör det kan emellertid vissa delar av den här webbplatsen komma att inte fungera ordentligt.

Om du till exempel använder Microsoft Internet Explorer 6 kan du välja en av sex integritetsinställningar för cookies: Blockera alla cookies; hög; medelhög; medel; låg; acceptera alla cookies. För var och en av dessa inställningar kan du välja om du ska acceptera, förkasta eller påminnas om alla förstahands-cookies och cookies från tredje man och tillåta eller inte tillåta alla Session-cookies. För att ställa in dina val för cookies, välj "Verktyg/Internetval" och välj knappen Integritet.

“Navigeringsuppgifter” (“loggfiler” och “server logs”) används för systemstyrning, för att förbättra innehållet på webbplatsen, i marknadsundersökningssyften och för att kommunicera. Denna webbplats använder navigeringsdata.

Cardinal Health är en global organisation med juridiska enheter, verksamhetsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som är gränsöverskridande. Vi kan således komma att avslöja dina Personuppgifter för andra Cardinal Health-filialer i länder runtom i världen med lagar som ger lägre rättsligt skydd för dina uppgifter än de som erbjuds dig enligt lagstiftningen i det land där du har din hemvist. Våra filialer har emellertid krav på sig att behandla dina uppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Dessutom kan vi komma att avslöja dina Personuppgifter för en tredje man, inklusive sådana som finna i andra länder runtom i världen, men bara (i) för uppdragstagare som vi använder för att stödja vår verksamhet (t.ex. uppfyllande av service, teknisk support, leveransservice och finansiella institutioner), i vilket fall vi kräver att sådan tredje man ska samtycka till att agera i överensstämmelse med denna Integritetspolicy; (ii) i samband med försäljning, uppdrag eller annan överföring av verksamhet från denna webbplats till vilken informationen relaterar och i vilket fall vi kräver att varje sådan köpare samtycker till att behandla den på lämpligt sätt; eller (iii) där det krävs enligt gällande lag, domstolsorder eller regeringsförordning eller för att möjliggöra för Cardinal Health att utöva eller försvara sina juridiska rättigheter.

Cardinal Health strävar efter att säkerställa att alla Personuppgifter som lämnas till oss är så korrekta, aktuella och fullständiga som det är nödvändigt för syftet i vilket vi använder uppgifterna.  Du kan kontakta oss enligt nedanstående för att erhålla, rätta eller uppdatera Personuppgifter om dig själv. Vi kommer att vidta skäliga åtgärder för att uppdatera eller rätta Personuppgifter i vår ägo som du tidigare tillhandahållit genom denna webbplats.

Vi kommer att behålla dina Personuppgifter under en skälig tidsperiod.
(utan att glömma syftet för vilket dina uppgifter inhämtades) och vi kommer att granska de uppgifter vi har åtminstone var 6:e till var 12:e månad för att säkerställa att vi inte har Personuppgifter längre tid än vad som är lämpligt.

För närvarande är de huvudsakliga platserna där Cardinal Health innehar Personuppgifter vid datacenter belägna i Tyskland, Storbritannien och USA samt andra platser där datainrättningar och/eller lagringsinrättningar för cardinalhealth.com är belägna.

Vi vidtar skäliga åtgärder för att skydda dina Personuppgifter då du för över din information från din dator till vår webbplats och för att skydda sådan information från förlust, missbruk och olovlig åtkomst, olovligt avslöjande, ändring eller förstörelse. Du bör komma ihåg att ingen överföring via Internet någonsin är 100 % säker eller felfri. Speciellt kan e-mail som skickas till eller från denna webbplats komma att inte vara säkra och du bör därför ta speciella hänsyn till vilken information du skickar till oss via e-mail.  Där du använder lösenord, ID-nummer eller andra speciella accessinslag på denna webbplats, är det dessutom ditt ansvar att skydda dem.

Denna webbplats innehåller länkar eller referenser till andra webbplatser. Var medveten om att vi inte kontrollerar andra webbplatser och att denna Integritetspolicy inte är tillämplig på sådana webbplatser. Vi uppmanar våra användare att vara medvetna om när de lämnar vår webbplats och att läsa integritetspolicy för varje webbplats som inhämtar personuppgifter.

Våra användare ges i allmänhet då vi ber om information möjligheten att ?hoppa av? från att få sina uppgifter använda för syften som inte är relaterade till vår webbplats.

Vid direkt marknadsföring ber man användare om samtycke innan Cardinal Health processar Personuppgifter för detta ändamål.

Användare som inte längre önskar erhålla vårt nyhetsbrev eller annonsmaterial från våra partners kan hoppa av från att erhålla dessa meddelanden genom att svara till ?unsubscribe? på ämnesraden i e-mail.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till villkoren i denna Integritetspolicy. Närhelst du skickar information via denna webbplats samtycker du till delning, användning och avslöjande av informationen i överensstämmelse med denna Integritetspolicy.

Denna webbplats är inte avsedd för barn under 13 år. Vi kommer inte medvetet att samla in uppgifter från besökare på webbplatsen som tillhör denna åldersgrupp.

Din användning av denna webbplats är underkastad vår juridiska kungörelse som omfattar villkor som styr användning av denna webbplats.

Om du har frågor, kommentarer eller problem avseende denna Integritetspolicy eller
informationsrutiner på denna webbplats, kontakta oss enligt följande:

Cardinal Health
Attn: Legal Dept
7000 Cardinal Place
Dublin, Ohio 43017
USA

privacy@cardinalhealth.com

För andra frågor besök vår kontaktavdelning.

Cardinal Health kommer att undersöka problem relaterade till insamlande, användning eller avslöjande av Personuppgifter och kommer, om det är befogat, att vidta skäliga åtgärder för att lösa frågan. Om Cardinal Health inte kan lösa dina problem på tillfredsställande sätt kommer vi att förse dig med kontaktinformation till rätt myndighet för dataskydd inom den jurisdiktion där du har din hemvist.

Denna Integritetspolicy kan komma att ändras och användning av information som vi samlar in nu är underkastad den Integritetspolicy som gäller vid tiden för användning.  Alla uppdateringar till denna Integritetspolicy ska placeras här. Kontrollera med jämna mellanrum bakåt och speciellt innan du lämnar några Personuppgifter.

Denna Integritetspolicy uppdaterades senast i november 2007.