Juridiske merknader

Vilkår for bruk og juridiske begrensninger for webområde til Cardinal Health, Inc.

OBS! LES DISSE VILKÅRENE FOR BRUK OG JURIDISKE BEGRENSNINGENE FOR WEBOMRÅDE ("VILKÅR") NØYE FØR DU BRUKER DETTE WEBOMRÅDET. BRUK AV DETTE WEBOMRÅDET INDIKERER AT DU GODTAR DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE, SKAL DU IKKE BRUKE DETTE WEBOMRÅDET.

Bruk av Webområdet. Cardinal Health, Inc. ("Cardinal Health") godkjenner at du kan vise og laste ned materialet på dette Webområdet (Webområde) bare til personlig, ikke-kommersiell bruk forutsatt at du tar vare på alle merknader om opphavsrett og andre merknader om eiendomsrett som finnes i det opprinnelige materialet på alle kopier av materialet. Alt av innhold på Webområdet, inkludert bilder eller tekst, er opphavsrettsbeskyttet og kan ikke distribueres, reproduseres, gjengis offentlig, lastes ned, endres, brukes på nytt, legges ut på nytt eller brukes på annen måte unntatt slik det er beskrevet her uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Cardinal Health på forhånd. Disse Vilkårene forbyr enhver bruk av dette materialet på andre webområder eller i nettverksmiljøer uavhengig av formål. Alle produktnavn, uavhengig av om de presenteres med stor skrift eller med et varemerkesymbol, er varemerker for Cardinal Health, tilknyttede selskaper, beslektede selskaper, eller dets lisensgivere eller fellesforetakspartnere med mindre annet er angitt. Bruk eller misbruk av disse varemerkene, opphavsrettigheter eller andre materialer, unntatt slik det er gitt tillatelse til i disse Vilkårene, er strengt forbudt og kan innebære brudd på opphavsrettslovgivning, varemerkelovgivning, kommunikasjonsbestemmelser og -statutter, og andre lover, statutter og/eller bestemmelser. Hvis du bryter noen av disse Vilkårene, vil din tillatelse til å bruke dette Webområdet opphøre, og du må umiddelbart ødelegge alt materiale som er lastet ned eller skrevet ut. Cardinal Health forbeholder seg også retten til å avslutte din rett til å bruke tjenestene på Webområdet og til å slette én eller flere av dine tilhørende kontoer umiddelbart og når som helst hvis du bryter eller truer med å bryte noen av disse Vilkårene.

Bruk av Programvare. Bruk, installering eller nedlasting av Programvare fra dette webområdet ("Programvare"), er underlagt og indikerer at du godtar lisensvilkårene i Lisensavtale for programvare som følger med eller er en del av Programvaren. Hvis ingen slik Lisensavtale for programvare følger med eller leveres sammen med Programvaren, aksepterer du en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens for bruk av Programvaren slik den er kun til egne interne forretningsformål knyttet til din bruk av dette Webområdet, og at din bruk av Programvaren er underlagt følgende bestemmelser: (1) Du skal ikke oversette, demontere, dekompilere, ta fra hverandre programkoden for (reverse engineer), endre på eller modifisere Programvaren eller lage kopier av dokumentasjon eller Programvaren (unntatt én kopi som sikkerhetskopi eller til arkiveringsformål). (2) Du skal ikke selge, tildele, underlisensiere, overføre, avdekke eller gi tilgang til Programvaren eller tilhørende dokumentasjon til en annen person eller enhet. (3) LISENSGIVEREN FRASIER SEG ENHVER (OG DU AKSEPTERER PROGRAMVAREN UTEN NOEN) FORM FOR GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER GARANTI FOR PROGRAMVARENS SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Bruk av informasjon og materialer. Informasjon og materiale som finnes på disse sidene, kan endres. Ikke alle produkter og tjenester er tilgjengelige i alle geografiske områder. Hvorvidt du er kvalifisert for bestemte produkter og tjenester, avhenger av en endelig avgjørelse og godkjenning fra enheten som leverer slike produkter eller tjenester, og tilveiebringelse av slike produkter eller tjenester er ikke en forpliktelse for eller garanti fra Cardinal Health med mindre Cardinal Health er identifisert som den enheten som leverer slike produkter eller tjenester. Webområdet er laget for å gi generell informasjon om Cardinal Health og helse- og velværerelatert informasjon. Disse sidene er ikke ment å skulle gi investeringsmessige eller medisinske råd, og de skal heller ikke gi instruksjoner om egnet bruk av produkter som produseres, leveres eller utvikles av Cardinal Health, dets tilknyttede selskaper, beslektede selskaper eller dets lisensgivere, fellesforetakspartnere eller andre selskaper. Cardinal Health skal ikke holdes ansvarlig for handlinger som er basert på informasjon som presenteres på Webområdet, og alle brukere av Webområdet aksepterer at all tilgang til og bruk av Webområdet, og alt innhold som presenteres på Webområdet, brukes på brukerens egen risiko.

Koblinger til andre webområder. Koblinger til tredjeparts webområder på dette Webområdet er kun plassert her av praktiske hensyn overfor deg. Hvis du bruker disse koblingene, forlater du dette Webområdet. Cardinal Health har ikke gått gjennom alle disse webområdene til tredjepart og har ingen kontroll over og er ikke ansvarlig for noen av disse webområdene og innholdet på disse. Cardinal Health gir derfor ikke noen tilslutning til eller beskrivelse av disse eller opplysninger, programvare eller andre produkter eller materialer som finnes her, eller eventuelle resultater som kan oppnås ved bruk av disse. Hvis du bestemmer deg for å gå til en tredjeparts webområde via koblinger på dette Webområdet, gjør du dette helt på eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelse. VERKEN CARDINAL HEALTH ELLER NOEN PART SOM BIDRAR TIL OPPRETTELSE, PRODUKSJON ELLER LEVERANSE AV DETTE WEBOMRÅDET, SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE SKADER, TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, SPESIELLE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLERØKONIMISK ERSTATNING SOM SKYLDES BRUKERS TILGANG TIL, BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE CARDINAL HEALTHS WEBOMRÅDE ELLER ANDRE WEBOMRÅDER SOM DET ER KOBLINGER TIL PÅ DETTE WEBOMRÅDET, ELLER FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLDET PÅ NOEN ELLER ALLE SLIKE WEBOMRÅDER, UANSETT OM DET ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADE ELLER ANNEN JURIDISK TEORI, OG UANSETT OM DET ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER IKKE. INNHOLDET SOM PRESENTERES PÅ DETTE WEBOMRÅDET, LEVERES SLIK DET ER UTEN NOEN GARANTIER AV NOE SLAG, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER IKKE-KRENKELSE AV INTELLEKTUELL EIENDOM. Videre gir Cardinal Health ingen garantier om innholdets nøyaktighet og fullstendighet på dette Webområdet. Cardinal Health kan når som helst og uten varsel gjøre endringer på materialet og tjenestene på dette Webområdet. Materialet og tjenestene på dette Webområdet kan være utdatert, og Cardinal Health forplikter seg ikke til å oppdatere materialet og tjenestene på dette Webområdet. Informasjon som publiseres på dette Webområdet, kan henvise til produkter, programmer eller tjenester som ikke er tilgjengelige i ditt land. Kontakt den lokale Cardinal Health-representanten hvis du ønsker informasjon om hvilke produkter, programmer og tjenester som er tilgjengelige for deg. Det er ikke sikkert at gjeldende lovgivning tillater fraskrivelse av ansvar for underforståtte garantier, og derfor er det ikke sikkert at fraskrivelsen over gjelder for deg.

Gjeldende lovgivning. Dette Webområdet administreres av Cardinal Health fra selskapets kontorer i Dublin, Ohio, og dette Webområdet og disse Vilkårene (inkludert, men ikke begrenset til, gyldighet, utforming og utføring av plikter i forhold til Vilkårene) er underlagt og i samsvar med USAs lovgivning og mer bestemt med lovgivningen i delstaten Ohio uten at eventuelle prinsipper om lovkonflikt får gyldighet. Cardinal Health bekrefter ikke at materialer eller tjenester på dette Webområdet er egnet for eller tilgjengelig for bruk utenfor USA, og tilgang til disse fra områder der dette innholdet ikke er tillatt, er forbudt. Du kan ikke bruke eller eksportere eller reeksportere materialet eller tjenestene på dette Webområdet eller kopier eller tilpasninger som strider med gjeldende lovgivning eller bestemmelser, inkludert men ikke begrenset til eksportlovgivning og -bestemmelser i USA. Hvis du velger å gå til dette webområdet fra et sted utenfor USA, gjør du dette på eget initiativ, og du er selv ansvarlig for å overholde gjeldende lokal lovgivning. Du aksepterer at enhver form for handling eller krav fra din side overfor dette Webområdet, må gjøres gjeldende eller registreres innen ett år fra tidspunktet grunnlaget for handlingen eller kravet oppstod.

Merk: Enhver som kobler seg opp til Cardinal Healths Webområde må overholde retningslinjene for oppkobling mot Cardinal Healths Webområde og all gjeldende delstatslovgivning, føderal lovgivning, lokal lovgivning og internasjonal lovgivning. Vi ser på bruk av våre registrerte og uregistrerte varemerker og tjenestemerker i metatags og/eller skjult tekst som brudd på varemerkelovgivning, og behandler bruk av slik tekst i brødtekst, metatags, og/eller skjult tekst i den hensikt å oppnå høyere rangering hos søkemotorer, som brudd på konkurranselovgivningen.

Generelt. Cardinal Health kan når som helst endre på disse Vilkårene gjennom oppdatering av denne teksten. Du bør besøke denne siden med jevne mellomrom for å lese de gjeldende Vilkårene ettersom disse er bindende for deg. Enkelte deler av disse Vilkårene kan overstyres av uttrykkelig angitte juridiske merknader eller vilkår som er plassert på bestemte sider på dette Webområdet.

Revidert mars 2001

Retningslinjer for oppkobling mot Cardinal Healths Webområde
OBS! OPPKOBLING TIL CARDINAL HEALTHS WEBOMRÅDE INDIKERER AT DU GODTAR CARDINAL HEALTHS VILKÅR FOR BRUK OG JURIDISKE RESTRIKSJONER FOR DETTE WEBOMRÅDET (VILKÅR), OG AT DU VIL FØLGE RETNINGSLINJENE NEDENFOR. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE ELLER AKSEPTERER Å FØLGE DISSE RETNINGSLINJENE, SKAL DU IKKE KOBLE DEG OPP MOT DETTE WEBOMRÅDET.
Hvis du kobler deg opp mot Cardinal Healths Webområde, aksepterer du at du når som helst kan koble deg opp mot, men ikke kopiere innhold hos Cardinal Health. I tillegg aksepterer du følgende:

  • Du skal ikke ramme inn eller på annen måte bruke en nettleser eller et rammemiljø rundt Cardinal Health-innhold.
  • Du skal ikke antyde at Cardinal Health støtter opp under deg eller dine produkter.
  • Du skal ikke fremstille ditt eller dine webområders forhold til Cardinal Health på feil måte.
  • Du skal ikke presentere feilaktig, misvisende eller unøyaktig informasjon om Cardinal Health eller Cardinal Healths produkter eller tjenester på ditt webområde eller gjøre dette på andre måter.
  • Du skal ikke bruke Cardinal Health-logoen uten at du på forhånd har mottatt uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Cardinal Health.
  • Du skal ikke inkludere innhold på ditt webområde som er eller kan oppfattes som ulovlig, smakløst, støtende eller kontroversielt, og du skal på ditt webområde bare inkludere innhold som er egnet for alle aldersgrupper.
  • Du skal ikke presentere koblinger til en intern side eller en underside for Cardinal Healths Webområde som er plassert ett eller flere nivåer under hjemmesiden, eller som henter frem eller presenterer innhold fra dette Webområdet på et annet webområde uten at det på forhånd er innhentet uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Cardinal Health.