Juridische bepalingen

Cardinal Health, Inc. website gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen

WAARSCHUWING: LEES EERST AANDACHTIG DEZE WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WETTELIJKE BEPERKINGEN ("VOORWAARDEN") VOORDAT U VAN DEZE WEBSITE GEBRUIK MAAKT. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GEEFT AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

Gebruik van de Site. Cardinal Health, Inc. ("Cardinal Health") geeft u toestemming om slechts voor eigen, niet-commercieel, gebruik, materiaal van deze Website (Site) te bekijken en te downloaden, onder voorwaarde dat u alle auteursrechten en overige eigendomsrechten die van toepassing zijn op het originele materiaal handhaaft op alle eventuele kopieën van het materiaal. De volledige inhoud van de Site, inclusief figuren of tekst, is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verspreid, gereproduceerd, publiekelijk weergegeven, gedownload, aangepast, herbruikt, opnieuw ergens neergezet, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt anders dan hier weergegeven zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cardinal Health. Vanwege deze Voorwaarden is ieder gebruik van dit materiaal op iedere andere Website of computernetwerk voor welk doel dan ook verboden. Alle productnamen, ongeacht of deze voorkomen in normaal geprinte karakters of met een handelsmerksymbool, zijn handelsmerken van Cardinal Health, haar handelsmaatschappijen, aanverwante bedrijven of licentiegevers of joint venture partners tenzij anders weergegeven. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken, auteursrechten, of ander materiaal, behalve toegestaan zoals hierin aangegeven, is uitdrukkelijk verboden en kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerkrecht, wettelijke communicatiebepalingen en statuten en andere wetten, statuten en/of wettelijke bepalingen. Schending van een van deze Voorwaarden heeft tot gevolg dat de toestemming om van deze Site gebruik te mogen maken automatisch komt te vervallen en u dient in dat geval onmiddellijk gedownload of afgedrukt materiaal te vernietigen. Cardinal Health behoudt zich tevens het recht voor om de toestemming om gebruik te maken van de services die op de Site worden aangeboden te beëindigen en om een of meerdere van uw accounts onmiddellijk te vernietigen iedere keer dat u deze Voorwaarden schendt of dreigt te schenden.

Gebruik van de Software. Gebruik, installatie of downloaden van de software van deze Site ("Software") is onderhevig aan de licentievoorwaarden en geeft de acceptatie aan van deze licentievoorwaarden volgens de Software Licentieovereenkomst die vergezeld gaat van of is meegeleverd met de Software. Als een dergelijke Software Licentieovereenkomst niet vergezeld gaat van of is meegeleverd met de Software, dan accepteert u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor gebruik van de Software zoals deze is, voor eigen intern bedrijfsgebruik in relatie tot het gebruik van deze Site terwijl het gebruik van de Software onderhevig is aan de volgende bepalingen: (1) u mag de Software niet te vertalen, te ontleden, te decompileren, te reverse engineeren, te wijzigen of aan te passen of kopieën te maken van welke documentatie of Software dan ook (behalve slechts een kopie voor back-up of archiefdoeleinden); (2) u mag de Software of gerelateerde documentatie aan geen enkele persoon of entiteit verkopen, toekennen, in subconcessie geven, overdragen, tonen of toegang verlenen tot de Software of gerelateerde documentatie; en (3) DE LICENTIEGEVER VERWERPT (EN U ACCEPTEERT DE SOFTWARE ZONDER) IEDERE GARANTIECLAIM, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IEDERE WAARBORG VOOR VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TEN AANZIEN VAN DE SOFTWARE.

Gebruik van Informatie en Materiaal. De informatie en het materiaal op deze pagina's zijn aan wijziging onderhevig. Niet alle producten en services zijn in alle geografische gebieden beschikbaar. Uw bevoegdheid tot het ontvangen van bepaalde producten en services is onderhevig aan de uiteindelijke bepaling en acceptatie door de entiteit die deze producten of services levert en de levering van deze producten of services is geen verplichting van en wordt niet gegarandeerd door Cardinal Health tenzij Cardinal Health wordt geïdentificeerd als de entiteit die deze producten of services levert. De Site is ontworpen om algemene informatie te geven over Cardinal Health en informatie met betrekking tot gezondheid en welzijn. Deze pagina's zijn niet bedoeld om investeringen of medisch advies te geven, noch geven ze aanwijzingen voor een adequaat gebruik van de geproduceerde producten, geleverd door of in ontwikkeling bij Cardinal health, haar werkmaatschappijen, aanverwante bedrijven, of haar licentiegevers, joint venture partners of andere bedrijven. Cardinal Health kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die verricht worden naar aanleiding van de informatie gegeven op de Site en alle gebruikers van de Site gaan akkoord met het feit dat iedere toegang tot de Site en het gebruik van de Site en iedere en alle inhoud weergegeven op de Site voor eigen risico is van de gebruiker.

Koppelingen naar Andere Websites. Koppelingen naar Websites van derden op deze Site worden slechts gegeven met het oog op uw gebruiksgemak. Als u gebruik maakt van deze koppelingen, verlaat u deze Site. Cardinal Health heeft niet alle sites van deze derden gecontroleerd en heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor geen van deze sites noch hun inhoud. Aldus keurtCardinal Health deze sites niet en staat ze niet garant voor de informatie, software of andere producten of materialen aldaar gevonden of welke resultaten dan ook die verkregen zouden kunnen worden door deze te gebruiken. Als u besluit om een van deze sites van derden, die gekoppeld zijn met deze Site, te bezoeken, dan doet u dat geheel op eigen risico.

Uitsluiting van Aansprakelijkheid. NOCH CARDINAL HEALTH NOCH EEN WILLEKEURIGE PARTIJ BETROKKEN BIJ HET GENEREREN, PRODUCEREN OF OPLEVEREN VAN DEZE SITE KAN AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, SPECIALE, INDIRECTE OF ERNSTIGE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT TOEGANG DOOR GEBRUIKERS, HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIKERS OM DE WEBSITE VAN CARDINAL HEALTH TE GEBRUIKEN OF EEN WEBSITE GEKOPPELD AAN DEZE SITE, OF IEDERE MOGELIJKE FOUT OF OMISSIE IN DE INHOUD VAN ENKELE OF ALLE SITES HETZIJ GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID OF ENIG ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN AL DAN NIET VERWITTIGD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE INHOUD GEGEVEN OP DEZE SITE WORDT GEGEVEN ZOALS ZE IS ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD OOK, INCLUSIEF WAARBORG VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM. Cardinal Health staat verder niet garant voor de juistheid en compleetheid van de inhoud van deze Site. Cardinal Health kan te allen tijde wijzigingen doorvoeren op materiaal en services op deze Site zonder voorafgaande waarschuwing. Het materiaal en de services op deze Site kunnen mogelijk achterhaald zijn en Cardinal Health verbindt zich niet het materiaal en de services op deze Site te actualiseren. De informatie die wordt weergegeven op deze Site kan verwijzen naar producten, programma's of services die niet beschikbaar zijn in uw land. Neem contact op met uw lokale Cardinal Health business contact voor informatie met betrekking tot de producten, programma's en services die voor u beschikbaar zijn. Het van toepassing zijnde recht staat mogelijk het uitsluiten van impliciete waarborgen of garanties niet toe, zodat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Van toepassing zijnd Recht. Deze Site wordt beheerd door Cardinal Health vanuit haar kantoren in Dublin, Ohio en deze Site en deze Voorwaarden (inclusief en zonder beperking van de geldigheid, interpretatie en uitvoering van verplichtingen met betrekking tot de Voorwaarden) wordt uitgevoerd door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Verenigde Staten en meer in bijzonder de wetten van de Staat Ohio waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. Cardinal Health geeft geen garantie dat het materiaal of de services op deze Site juist zijn of beschikbaar voor gebruik buiten de Verenigde Staten en verbiedt de toegang tot dit materiaal of services vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is. U mag niets van het materiaal of de services van deze Site exporteren of herexporteren noch enige kopie of aanpassing plegen die in strijd is met enig toepasselijk recht of regelgeving inclusief zonder beperking van VS exportwetgeving en regelgeving. Als u toegang tot de Site heeft van buiten de Verenigde Staten, dan doet u dat op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de lokaal van toepassing zijnde wetten. U gaat ermee akkoord dat iedere mogelijke oorzaak van handelingen of aanspraak die u zou kunnen hebben met betrekking tot deze Site moet worden gedaan of ingediend binnen een jaar nadat de oorzaak van het handelen of aanspraak ontstaat.

Opmerking: Iedereen die verwijst naar Cardinal Health's Website moet voldoen aan de Richtlijnen voor Koppelingen naar Cardinal Health's Website en alle toepasbare staats- overheids- lokale en internationale wetten. We beschouwen het gebruik van uw geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en service merken in metatags en/of verborgen tekst als inbreuk op het handelsmerkrecht en behandelen het gebruik van van deze termen in paginatekst, metatags en/of verborgen tekst met als doel om de vindkans door zoekmachines te vergroten als oneerlijke concurrentie.

Algemeen. Cardinal Health behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder moment te herzien door het actualiseren van dit stuk. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de op dat moment actuele Voorwaarden te bekijken omdat deze voor u bindend zijn. Sommige bepalingen van deze Voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk genoemde wettelijke bepalingen of voorwaarden die opgenomen zijn op bepaalde pagina's van deze Site.

Geactualiseerd Maart 2001

Richtlijnen voor Koppelingen naar Cardinal Health's Website
WAARSCHUWING: HET AANBRENGEN VAN KOPPELINGEN NAAR CARDINAL HEALTH'S WEBSITE GEEFT AAN DAT U DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN DE WETTELIJKE BEPERKINGEN (VOORWAARDEN) ACCEPTEERT EN DAT U ZICH SCHIKT NAAR DE ONDERSTAANDE RICHTLIJNEN. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT EN ALS U ZICH NIET SCHIKT NAAR DEZE RICHTLIJNEN, BRENG DAN GEEN KOPPELINGEN AAN NAAR DEZE WEBSITE.
Als u een koppeling aanbrengt naar Cardinal Health's website, dan gaat u er te allen tijde mee akkoord dat u koppelingen mag aanbrengen naar de Cardinal Health website, maar dat u de inhoud hiervan niet mag kopieren. Verder dient u:

  • Geen kaders aan te brengen of op enig andere manier een zoek- of randomgeving rond de Cardinal Health inhoud aan te brengen
  • Niet te suggereren dat Cardinal Health u of uw producten goedkeurt
  • De relatie die u of uw sites hebben met Cardinal Health niet onjuist weer te geven
  • Geen foutieve, misleidende of onjuiste informatie weer te geven ten aanzien van Cardinal Health of Cardinal Health's producten of services op uw site of op enig andere manier
  • U het Cardinal Health logo niet te gebruiken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cardinal Health
  • Geen inhoud op uw site weer te geven die illegaal, onsmakelijk, kwetsend of controversieel is of als zodanig kan worden opgevat en dient u er zorg voor te dragen dat slechts inhoud op uw site wordt getoond die geschikt is voor alle leeftijdgroepen
  • Geen koppelingen aan te brengen naar een interne of subpagina op Cardinal Health's website die zich een of meerdere niveau's lager bevindt dan de thuispagina of inhoud van deze site weer te geven op een andere site zonder Cardinal Health's voorafgaande schriftelijke toestemming.