Juridisk information

Användningsvillkor och juridiska restriktioner för Cardinal Health, Inc:s webbplats

OBSERVERA! LÄS DENNA WEBBPLATS ANVÄNDARVILLKOR OCH JURIDISKA RESTRIKTIONER ("VILLKOR") NOGGRANT INNAN DEN ANVÄNDS. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS INDIKERAR DETTA ATT DU ACCEPTERAR DESSA VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR SKALL DU INTE ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS.

Användning av webbplatsen. Cardinal Health, Inc. ("Cardinal Health") tillåter dig att granska och ladda ner materialet på denna plats (webbplats) endast för personligt icke kommersiellt bruk under förutsättning att du behåller alla upphovsrätter och övrig ägarinformation som finns i originalmaterialet på alla kopior. Hela innehållet på webbplatsen, inklusive bilder och text, är upphovsrättsligt skyddat och får inte spridas, reproduceras, visas offentligt, laddas ner, ändras, återanvändas,skickas ut på nytt eller användas på annat sätt förutom vad som här säjs utan en uttryckligen dessförinnan skriftlig tillåtelse från Cardinal Health. Det är inom ramen för avtalsvillkoren oavsett syfte förbjudet att använda detta material på någon annan webbplats eller i någon annan nätverksbaserad datormiljö. Alla produktnamn, oavsett om de visas i stor skrift eller med varumärkessymbolen, är varumärken som tillhör Cardinal Health, dess dotterbolag, relaterade företag eller dess licensinnehavare eller joint venture-partners såvida inte annat angetts. Användning eller missbruk av dessa varumärken, upphovsrätter eller annat material, förutom vad som här tillåts, är uttryckligen förbjudet och kan stå i strid med upphovsrättslagen, varumärkeslagen, kommunikationsbestämmelser och författningar och andra lagar, författningar och/eller bestämmelser. Om du bryter mot något av avtalsvillkoren försvinner automatiskt din rätt att använda webbplatsen och du är tvungen att omedelbart förstöra nedladdat eller tryckt material. Cardinal Health förbehåller sig också rätten att avbryta ditt tillstånd att använda tjänsterna på webbplatsen och att omedelbart radera ett eller flera av dina relaterade konton om du bryter eller hotar att bryta mot något eller några av dessa villkor.

Användning av programvara. Ditt bruk av, installation eller nedladdning av programvara från denna webbplats ("Programvara") indikerad ditt accepterande av och är föremål för licensvillkoren i programvarulicensvillkoren som medföljer och tillhandahålls med programvaran. Om ingen sådan programvarulicensöverenskommelse medföljer eller tillhandahålls med programvaran så godkänner du och accepterar en begränsad ej exklusiv ej överförbar licens för att använda programvaran helt och hållet för dina interna verksamhetssyften i förhållande till din användning av denna webbplats och för användningen av programvaran gäller följande bestämmelser: (1) du får inte översätta demontera, dekompilera, omarbeta, påverka eller modifiera programvaran eller göra kopior av dokumentationen eller programvaran (förutom en kopia som backup eller för arkivering); (2) du får inte sälja, överlåta, licensiera i andra hand, överföra, avslöja eller tillåta tillgång till programvaran eller till relaterad dokumentation till någon annan person eller enhet; och (3) LICENSGIVAREN PÅTAR SIG (OCH DU ACCEPTERAR PROGRAMVARAN UTAN) INGA SOM HELST GARANTIER, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET, FRIHET FRÅN ÖVERTRÄDELSER ELLER UTFORMNING FÖR ETT SPECIELLT SYFTE MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARAN.

Användning av information och material. Informationen och materialet på dessa sidor kan ändras. Alla produkter och tjänster är inte tillgängliga i alla geografiska områden. Din lämplighet för speciella produkter och tjänster är föremål för fastställande och accepterande från den enhet som tillhandahåller sådana produkter och tjänster och tillhandahållandet av sådana produkter och tjänster är inte en skyldighet för och garanteras inte av Cardinal Health så till vida att Cardinal Health inte är identifierat som den enhet som tillhandahåller sådana produkter och tjänster. Denna webbplats har utformats för att ge allmän information om Cardinal Health samt information relaterad till hälsa och välstånd. Dessa sidor är inte avsedda att tillhandahålla investeringar eller medicinsk rådgivning och inte heller innehåller de information om lämplig användning av producerade produkter som tillhandahålls eller är under utveckling av Cardinal Health, dess dotterbolag, relaterade företag eller dess licensinnehavare, joint venture-partners eller andra företag. Cardinal Health skall inte hållas ansvariga för åtgärder som vidtagits baserat på den information som presenteras på webbplatsen och alla användare av webbplatsen godkänner att all tillgång och användning av webbplatsen och allt innehåll som presenteras på webbplatsen är på användarens egen risk.

Länkar till andra webbplatser. Länkar till tredjeparts webbplatser tillhandahålls enbart som en hjälp för dig. Om du använder dessa länkar lämnar du denna webbplats. Cardinal Health har inte granskat alla dessa tredjepartswebbplatser och har ingen kontroll och inget ansvar för någon av dem eller deras innehåll. Cardinal Health stöder inte och representerar inte dem eller någon information, programvara eller andra produkter och annat material som hittas där eller resultatet som kan uppkomma vid användandet av dem. Om du väljer att besöka en webbplats från tredje part som är länkad till denna webbplats, gör du detta på egen risk.

Ansvarsfriskrivning. VARKEN CARDINAL HEALTH ELLER NÅGON PART INVOLVERAD I SKAPANDET, PRODUCERANDET ELLER LEVERANSEN AV DENNA WEBBPLATS ÄR ANSVARIGA FÖR DIREKTA SKADOR, OLYCKSHÄNDELSER, SPECIELLA, INDIREKTA ELLER STRAFFMÄSSIGA SKADOR SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ANVÄNDARENS TILLGÅNG, ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA CARDINAL HEALTH WEBBPLATS ELLER ANDRA WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL DENNA WEBBPLATS ELLER FEL OCH FÖRSUMMELSER I INNEHÅLLET PÅ NÅGON ELLER I ALLA SÅDANA WEBBPLATSER OAVSETT OM DE ÄR BASERADE PÅ GARANTI, KONTRAKT ELLER ANNAN RÄTTSPRINCIP OCH OAVSETT OM INFORMATION OM RISKEN FÖR DYLIKA SKADOR HAR GETTS ELLER EJ. INNEHÅLLET SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG INKLUSIVE GARANTIER SOM FÖLJER MED HANDEL, UTFORMNING FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE ELLER KRÄNKNING AV IMMATERIELL EGENDOM. Cardinal Health garanterar dessutom inte innehållets korrekthet och fullständighet på denna webbplats. Cardinal Health kan när som helst utan föregående meddelande göra ändringar i material och på tjänster på denna webbplats. Material och tjänster kan vara inaktuella och Cardinal Health gör inga utfästelser att uppdatera material och tjänster på denna webbplats. Information publicerad på denna webbplats kan referera till produkter, program eller tjänster som inte finns tillgängliga i ditt land. Kontakta din lokala Cardinal Health-affärskontakt för information om produkter, program och tjänster som inte finns tillgängliga för dig. Den tillämpliga lagstiftningen tillåter eventuellt inte uteslutning av underförstådda garantier varför ovanstående uteslutning eventuellt inte gäller för dig.

Tillämpliga lagar. Denna webbplats administreras av Cardinal Health från deras kontor i Dublin, Ohio och denna webbplats och dessa villkor (inklusive utan begränsning, giltigheten, konstruktionen och utförandet av skyldigheter relaterade till villkoren) kommer att styras av och tolkas i överensstämmelse med USAs lagar, i synnerhet lagarna i staten Ohio, utan att påverka några juridiska konfliktprinciper. Cardinal Health gör ingen utfästelse att material eller tjänster på denna webbplats är lämpliga eller tillgängliga utanför USA och tillgång till dem från territorier där deras innehåll är olagligt är förbjudet. Du skall inte använda, exportera eller återexportera material och tjänster på denna webbplats eller kopior och bearbetningar i strid med tillämpliga lagar eller bestämmelser, inklusive utan begränsningar, USAs exportlagar och bestämmelser. Om du väljer att besöka denna webbplats utanför USA så gör du detta på eget initiativ och är ansvarig för överensstämmelsen med tillämplig lokal lagstiftning. Du godtar att eventuell orsak till åtgärd eller krav som du eventuellt har relaterat till denna webbplats måste göras eller företas inom ett år efter att orsaken till åtgärd eller krav uppkom.

Obs! Var och en som länkar till Cardinal Healths webbplats måste följa riktlinjerna för hur man länkar till Cardinal Healths webbplats och alla tillämpliga statliga, federala, lokala och internationella lagar. Vi anser användningen av våra registrerade och oregistrerade varumärken och tjänster i metataggar och/eller i dold text som varumärkesintrång och behandlar användningen av dessa villkor i sidtext, metataggar och/eller dold text för att få högre rankning i sökmotorer som ojust konkurrens.

Allmänt. Cardinal Health kan när som helst revidera dessa villkor genom att uppgradera denna information. Du bör besöka denna sida med jämna mellanrum för att granska de för tillfället aktuella villkoren eftersom de är bindande för dig. Särskilda bestämmelser i villkoren kan ersättas av uttryckligt avsedda juridiska regler och villkor på specifika sidor på denna webbplats.

Reviderad i mars 2001

Riktlinjer för länkning till Cardinal Healths webbplats
VARNING! LÄNKNING TILL CARDINAL HEALTHS WEBBPLATS INDIKERAR ATT DU ACCEPTERAR CARDINAL HEALTHS WEBBPLATS ANVÄNDARVILLKOR OCH JURIDISKA RESTRIKTIONER (AVTAL) OCH ATT DU KOMMER ATT FÖLJA RIKTLINJERNA NEDAN. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN OCH INTE GODKÄNNER ATT FÖLJA DESSA RIKTLINJER SKA DU INTE LÄNKA TILL DENNA WEBBPLATS.
Om du länkar till Cardinal Healths webbplats godkänner du att du alltid kan länka till men inte kopiera innehåll i Cardinal Health. Dessutom gäller att du:

  • inte skall rama in eller på annat sätt skapa en webbläsare eller gränsmiljö runt Cardinal Health-innehåll
  • inte skall antyda att Cardinal Health rekommenderar dina produkter
  • inte skall felaktigt framhålla ditt eller din webbplats förhållande till Cardinal Health
  • inte skall presentera falsk, missledande eller oriktig information om Cardinal Health eller Cardinal Healths produkter eller tjänster på din webbplats eller på annat sätt
  • inte skall använda Cardinal Healths logotyp utan att dessförinnan ha en skriftlig tillåtelse från Cardinal Health
  • inte skall inkludera innehåll på din webbplats som är eller kan tolkas som olaglig, osmaklig, aggressiv eller kontroversiell och du skall endast lägga ut material på din webbplats som är lämplig för alla åldersgrupper
  • inte skall länka till en sida från Cardinal Health som är intern eller från ett dotterbolags webbplats som ligger en eller flera nivåer under hemsidan eller ta fram eller presentera innehåll från denna webbplats utan att dessförinnan ha ett skriftligt tillstånd från Cardinal Health.